Zamów z telefonu

Pobierz aplikację na Twój smartfon i złóż zamówienie.

 

Google Play Windows Store App Store

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Zrzeszenie Właścicieli Prywatnego Transportu City Plus Neptun Taxi.

2. Nasze dane kontaktowe to: ul. Wyzwolenia 9, 80-537 Gdańsk.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@neptuntaxi.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa

5. Kategorie danych osobowych jakimi dysponuje ADO to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane o lokalizacji, adres e-mail, numer telefonu, zapis dźwiękowy głosu.

6. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.

7. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

 1. Uprawnione organy publiczne;
 2. Podmioty dostarczające korespondencję;
 3. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji;
 4. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej;
 5. Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO
 6. Podmiotu świadczące usługi obsługi księgowej;

Zrzeszenie może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Zrzeszenia, pod warunkiem zachowania poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych.

9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.

 1. W zakresie realizacji umowy, przez okres do 52 tygodni od jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
 2. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków, a po tym okresie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Informujemy o przysługującym prawie do:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych i żądania ich kopii;
 2. sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych osobowych;
 3. przenoszenia Twoich danych;
 4. żądania od Zrzeszenia ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, w stosunku do operacji przetwarzania prowadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Twoich przetwarzanie danych osobowych;
 7. usunięcia Twoich danych osobowych w uzasadnionych przypadkach.

Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail IOD (pkt 3).

Zamów najszybszą taksówkę
w Trójmieście przez aplikację!